Velkommen til

ivaretattlogo-new
Denne undersøkelsen er for deg som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
For å kunne svare må du være 18 år eller eldre. Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Du er i denne sammenheng pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for,
og som har en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Den du er pårørende til, blir i undersøkelsen omtalt som «tjenestemottaker».

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene,
slik at kommunene kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende.
I tillegg vil resultater fra undersøkelsen kunne benyttes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på dette.

Kommuner og forskere får kun tilgang til anonyme resultater. Det vil si at det ikke er mulig å finne ut hva akkurat du har svart.
Dersom du har noe du ønsker å snakke med tjenesten om, må du derfor kontakte ansatte direkte.

I avslutning av undersøkelsen vil du få spørsmål om du samtykker til at dine svar kan brukes til kvalitetsarbeid i kommunene og til forskning. Du har mulighet til å trekke ditt samtykke innen én uke etter at du har svart. Les mer om ditt personvern og dine rettigheter her.

Avhengig av svarene du gir, vil det ta mellom 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Tilby deg gjerne å hjelpe andre pårørende som ikke får til å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Er du pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester?

 

Med kommunale helse og omsorgstjenester menes blant annet sykehjem, ulike hjemmetjenester, omsorgsbolig og bofellesskap. Det kan blant annet være BPA, støttekontakt, avlastning, samtaletilbud og aktivitetstilbud som er innenfor kommunens helse og omsorgstjenester. Dersom tjenestemottaker har en slik type tjeneste, så kan du svare Ja.​

Det som ikke er med i undersøkelsen er andre kommunale tjenester som fastlege, barnevern, helsestasjon, PPT og tiltak i skole og barnehage. Merk at tjenester som BUP og DPS ikke er kommunale tjenester. Tjenester innen spesialisthelsetjenesten inngår heller ikke. Du kan likevel svare Ja, dersom slike tjenester er i tillegg til kommunale helse- og omsorgstjenester.